بنر
بنر2

GFI FaxMaker Online Features

content-photos/304/2800/content_photo_uzLAcCKjoL0NIviS.jpg

نگاهی به امکانات موجود در GFI FaxMaker Online

مقیاس‌پذیری
GFI FaxMaker Online هم‌گام با کسب‌وکار شما رشد می‌کند- و به ازای کاربران اضافه هم هزینه‌ی بیشتری نخواهید پرداخت.

content-photos/304/2798/content_photo_FRCXa3FZXswqDwl1.png

مقیاس‌پذیری
GFI FaxMaker Online هم‌گام با کسب‌وکار شما رشد می‌کند- و به ازای کاربران اضافه هم هزینه‌ی بیشتری نخواهید پرداخت.

content-photos/304/2798/content_photo_FRCXa3FZXswqDwl1.png

صفحه‌های جلد را برای کاربران یا دپارتمان‌های مختلف شخصی‌سازی کنید
هر کاربر یا دپارتمانی می‌تواند صفحه‌ی جلد مخصوص خود را داشته باشد. طراحی را مطابق میل خود انجام دهید.

content-photos/304/2796/content_photo_qSnyVGo9x0cnOJzG.png

صفحه‌های جلد را برای کاربران یا دپارتمان‌های مختلف شخصی‌سازی کنید
هر کاربر یا دپارتمانی می‌تواند صفحه‌ی جلد مخصوص خود را داشته باشد. طراحی را مطابق میل خود انجام دهید.

content-photos/304/2796/content_photo_qSnyVGo9x0cnOJzG.png

گزارش‌گیری
از کاربران، دپارتمان‌ها، شماره‌های فکس، وضعیت فکس‌ها و بسیاری موارد دیگر گزارش تهیه کنید. بدون هیچ زحمتی گزارشات را با قالب دلخواه خود تهیه کنید.

content-photos/304/2791/content_photo_NMCwWmhbBCeJuIR8.jpg

گزارش‌گیری
از کاربران، دپارتمان‌ها، شماره‌های فکس، وضعیت فکس‌ها و بسیاری موارد دیگر گزارش تهیه کنید. بدون هیچ زحمتی گزارشات را با قالب دلخواه خود تهیه کنید.

content-photos/304/2791/content_photo_NMCwWmhbBCeJuIR8.jpg

مسیریابی خودکار فکس‌ها
به صورت خودکار مسیر فکس‌های دریافت‌شده را مشخص کنید و از گم‌شدن فکس‌ها یا هدایت آن‌ها به مقصد اشتباه جلوگیری کنید.

content-photos/304/2788/content_photo_d0rtUDQUEcyRNVOk.png

مسیریابی خودکار فکس‌ها
به صورت خودکار مسیر فکس‌های دریافت‌شده را مشخص کنید و از گم‌شدن فکس‌ها یا هدایت آن‌ها به مقصد اشتباه جلوگیری کنید.

content-photos/304/2788/content_photo_d0rtUDQUEcyRNVOk.png

چندین فکس را به صورت هم‌زمان ارسال و دریافت کنید
با GFI FaxMaker Online می‌توانید از هدررفتن زمان برای پرینت‌گرفتن اسناد، قراردادن دستی فکس‌ها داخل دستگاه فکس و منتظرشدن برای اتمام ارسال فکس برای ارسال فکس بعدی جلوگیری کنید.

content-photos/304/2786/content_photo_j1n8Gl39japJmduD.png

چندین فکس را به صورت هم‌زمان ارسال و دریافت کنید
با GFI FaxMaker Online می‌توانید از هدررفتن زمان برای پرینت‌گرفتن اسناد، قراردادن دستی فکس‌ها داخل دستگاه فکس و منتظرشدن برای اتمام ارسال فکس برای ارسال فکس بعدی جلوگیری کنید.

content-photos/304/2786/content_photo_j1n8Gl39japJmduD.png

هرچیزی را که بتوانید پرینت کنید، می‌توانید فکس کنید
با استفاده از درایور پرینتر GFI FaxMaker Online می‌توانید هرچیز قابل پرینت‌کردن را فکس کنید.

content-photos/304/2785/content_photo_I3YOGKSla7l56AAj.png

هرچیزی را که بتوانید پرینت کنید، می‌توانید فکس کنید
با استفاده از درایور پرینتر GFI FaxMaker Online می‌توانید هرچیز قابل پرینت‌کردن را فکس کنید.

content-photos/304/2785/content_photo_I3YOGKSla7l56AAj.png

ایمیل به فکس و فکس به ایمیل
GFI FaxMaker Online شما را قادر می‌سازد فکس‌ها را از طریق ایمیل ارسال و دریافت کنید.

content-photos/304/2784/content_photo_6ly8jqrftjtHSvTS.jpg

ایمیل به فکس و فکس به ایمیل
GFI FaxMaker Online شما را قادر می‌سازد فکس‌ها را از طریق ایمیل ارسال و دریافت کنید.

content-photos/304/2784/content_photo_6ly8jqrftjtHSvTS.jpg

از شماره‌ی فکس فعلی خود یا یک شماره‌ی جدید استفاده کنید
سرویس GFI FaxMaker Online به شما اجازه می‌دهد از شماره‌ی فکس فعلی خود استفاده کنید یا یک شماره‌ی جدید انتخاب کنید.

content-photos/304/2783/content_photo_FVmWr5CSfrnRILVp.png

از شماره‌ی فکس فعلی خود یا یک شماره‌ی جدید استفاده کنید
سرویس GFI FaxMaker Online به شما اجازه می‌دهد از شماره‌ی فکس فعلی خود استفاده کنید یا یک شماره‌ی جدید انتخاب کنید.

content-photos/304/2783/content_photo_FVmWr5CSfrnRILVp.png

داشبورد سرراست
داشبورد مخصوص ادمین در GFI FaxMaker Online چشم‌اندازی شفاف و مختصر و مفید از محیط فکس شما در اختیارتان قرار می‌دهد.

content-photos/304/2782/content_photo_yEQlXWO8QobIQGYU.png

داشبورد سرراست
داشبورد مخصوص ادمین در GFI FaxMaker Online چشم‌اندازی شفاف و مختصر و مفید از محیط فکس شما در اختیارتان قرار می‌دهد.

content-photos/304/2782/content_photo_yEQlXWO8QobIQGYU.png