وبینار بررسی مقدماتی MITRE Framework

MITRE Att&ck چارچوبی از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های تهدید است که توسط متخصصان امنیت سایبری، تیم‌های قرمز و شکارچیان تهدید برای شناسایی بهتر تهدیدات امنیت سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فریم‌ورک تکنیک‌ها و حملات متداولی که APT ها علیه شبکه‌های سازمانی به کار می‌برند، به طور مداوم طبقه‌بندی، مستندسازی و به‌روزرسانی می‌شود.  
ATT&CK مخفف Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge است. این چارچوب که توسط MITRE Corp تهیه شده، به عنوان یک پروژه داخلی آغاز و به بنیانی برای توسعه‌ی متدولوژی‌ها و مدل‌های تهدیدات سایبری تبدیل شد که به صورت رایگان در دسترس همگان است.

آکادمی لیان اقدام به برگزاری وبینار بررسی مقدماتی MITRE Framework نموده است که در تاریخ … برگزار می‌شود. 

content-photos/354/3215/qabQKYdxXv8dvLb6_MITRE AATACK.jpg

MITRE Att&ck چارچوبی از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های تهدید است که توسط متخصصان امنیت سایبری، تیم‌های قرمز و شکارچیان تهدید برای شناسایی بهتر تهدیدات امنیت سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فریم‌ورک تکنیک‌ها و حملات متداولی که APT ها علیه شبکه‌های سازمانی به کار می‌برند، به طور مداوم طبقه‌بندی، مستندسازی و به‌روزرسانی می‌شود.  
ATT&CK مخفف Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge است. این چارچوب که توسط MITRE Corp تهیه شده، به عنوان یک پروژه داخلی آغاز و به بنیانی برای توسعه‌ی متدولوژی‌ها و مدل‌های تهدیدات سایبری تبدیل شد که به صورت رایگان در دسترس همگان است.

آکادمی لیان اقدام به برگزاری وبینار بررسی مقدماتی MITRE Framework نموده است که در تاریخ … برگزار می‌شود. 

content-photos/354/3215/qabQKYdxXv8dvLb6_MITRE AATACK.jpg

سرفصل‌های وبینار بررسی مقدماتی MITRE Framework:

  • مقدمه‌ای بر MITRE
  • بررسی MITRE ATT&CK
  • بررسی MITRE D3fend
  • بررسی MITRE Shield