رزومه اساتید آکادمی لیان

content-photos/357/3236/zGkiGjfO6KlrPUUJ_ABDI.jpg

محمدحسن عبدی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3236/VWxZJ5WOMDZopfbR_VAZIRI.jpg

علیرضا وزیری

مشاهده رزومه

content-photos/357/3236/oUSbIXVEQ289nqva_SAJAD-BLACK.webp

سجاد تیموری

مشاهده رزومه

content-photos/357/3236/R0CQtnDVdWvhQYw0_KOSHA.jpg

کوشا زنجانی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3236/heMzUDxBHrfE3x1c_pouya zamani.jpg

پویا زمانی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3235/zPsb3DylZs6MIAkj_hossein kamal.jpg

حسین کمالی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3235/8O19KTU91ddBGQ1d_ELMI.jpg

وحید علمی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3235/Tv4LZquFQE5gbtD5_NEW SHAHIN.jpg

شاهین شاپوری

مشاهده رزومه

content-photos/357/3235/Jvz7OfHlTS89gXEx_KALANTARII.jpg

علی کلانتری

مشاهده رزومه

content-photos/357/3877/zlOG219KRkthLuoI_AVATAR.png

پیمان نوری

مشاهده رزومه

content-photos/357/3877/rK6aZMnnqG1EsWMn_AVATAR.png

سهیل علیزاده

مشاهده رزومه

content-photos/357/3877/j0GX3dvmrVWNm3uE_AVATAR.png

حمید بابایی

مشاهده رزومه

content-photos/357/3877/NFIsFAoOj81AB7UZ_AVATAR.png

هژبر خضرایی

مشاهده رزومه