تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
دوره جامع مهندسی معکوس پیشرفته 25,000,000 مهندس کهساری الهادی 480 چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه 17 الی 21 چهارشنبه، 22 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 800,000 مهندس تیموری 30 پنج‌شنبه و جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 12 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک 1,400,000 مهندس کمالی 27 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 31 اردیبهشت 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار تهدید 1,200,000 مهندس کمالی 21 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 25 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه 1,100,000 مهندس کمالی 18 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار در نقاط پایانی 3,500,000 مهندس کمالی 66 َشنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 08 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2 2,000,000 مهندس شیردلی 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 08 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401 900,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 07 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501 1,200,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 04 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 2,000,000 مهندس زمانی 40 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 22 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 800,000 مهندس تیموری 30 پنج‌شنبه و جمعه 15 الی 18 پنجشنبه، 16 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 800,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 15 تا 18 پنجشنبه، 20 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 1,800,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه و جمعه 15 الی 18 پنجشنبه، 17 شهریور 1401 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره جامع تست نفوذ وب 6,500,000 مهندس زنجانی 120 پنج‌شنبه و جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 05 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره PWK - کالی لینوکس 1,600,000 مهندس تیموری 32 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU - متاسپلویت 950,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 26 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره تست‌نفوذ وایرلس - WiFu 1,250,000 مهندس طاهری 20 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 07 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC560 2,000,000 مهندس طاهری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 28 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره ECSA 2,300,000 مهندس طاهری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 25 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC660 2,300,000 مهندس طاهری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 29 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 1,400,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 29 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره CEH v.11 2,000,000 مهندس تیموری 44 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 یکشنبه، 08 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره PWK 1,600,000 مهندس تیموری 32 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 سه شنبه، 21 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU 1,100,000 مهندس تیموری 24 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 یکشنبه، 23 مرداد 1401 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره Linux Essentials 800,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 02 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره CCNP ENCOR 3,500,000 مهندس خردمند 90 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره LPIC 1 1,500,000 مهندس قائدی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 12 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301 1,600,000 مهندس خردمند 60 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 07 خرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره Network+ 420,000 مهندس کلانتری 39 پنج‌شنبه و جمعه 15 الی 18 پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره برنامه نویسی پایتون 1,800,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه و جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 تیر 1401 جزئیات