تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
آنلاین دوره مهندسی معکوس بدافزار
6,000,000 4,500,000
مهندس بابایی 60 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 11 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره تشریح الزامات و مستندسازی عملی ISMS
1,500,000 1,125,000
مهندس واعظی نژاد 24 10 الی 18 پنجشنبه، 18 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC503
2,500,000 1,875,000
مهندس زمانی 40 شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 سه شنبه، 16 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2
3,800,000 2,850,000
مهندس شیردلی 70 شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 شنبه، 03 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450
2,500,000 1,875,000
مهندس تیموری 40 پنج‌شنبه، جمعه 14:30 الی 17:30 پنجشنبه، 15 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره CHFI - آموزش فارنزیک
2,500,000 1,875,000
مهندس تیموری 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 17 الی 21 یکشنبه، 25 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Security+
960,000 720,000
محسن حیدری 30 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 08 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401
1,450,000 1,087,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 10 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501
1,650,000 1,237,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 07 مرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450
2,700,000 2,025,000
مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 18 شهریور 1402 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره SANS SEC504
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 30 پنج‌شنبه، جمعه 14:30 الی 17:30 پنجشنبه، 18 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره PWK
1,800,000 1,350,000
مهندس نوری 32 یک‌شنبه، چهارشنبه 17 الی 21 یکشنبه، 28 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره MSFU
1,350,000 1,012,500
مهندس نوری 24 یک‌شنبه، چهارشنبه 17 الی 21 یکشنبه، 08 مرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره Offensive Recon
1,900,000 1,425,000
مهندس نوری 24 چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 18 چهارشنبه، 31 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504
2,000,000 1,500,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 25 مرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره CEH v.12
2,300,000 1,725,000
مهندس تیموری 44 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 01 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره PWK
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 32 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 12 مرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره MSFU
1,350,000 1,012,500
مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 02 شهریور 1402 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره Linux Essentials
960,000 720,000
محسن حیدری 24 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 12 مرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301
2,400,000 1,800,000
مهندس خردمند 60 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 10 تیر 1402 جزئیات
آنلاین دوره CCNP ENCOR
3,850,000 2,887,500
مهندس خردمند 90 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 04 شهریور 1402 جزئیات
آنلاین دوره LPIC1
2,000,000 1,500,000
مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 22 شنبه، 13 آبان 1402 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره پایتون
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30 پنجشنبه، 18 خرداد 1402 جزئیات
آنلاین دوره پایتون
2,000,000 1,500,000
مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 02 شهریور 1402 جزئیات