دوره PWK [آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس]

 • آنلاین
  دوره PWK
  قیمت 2,400,000 تومان
  مدت زمان(ساعت) 30
  برنامه یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21
  تاریخ شروع یکشنبه، 17 تیر 1403

  اساتید

  مهندس امیرحسین بابایی

دوره PWK - آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس

دوره PWK یا همان تست نفوذ با کالی لینوکس یکی از معتبرترین دوره‌های تست نفوذ، در بستر سیستم‌عامل لینوکس است. دوره PWK ازسوی موسسه Offensive Security ارائه می‌شود. این موسسه یکی از معتبرترین موسسات آموزشی و تحقیقاتی، در حوزه امنیت اطلاعات و تست نفوذ به‌شمار می‌رود.

کالی لینوکس یکی از سیستم‌عامل‌های محبوب در بین کارشناسان تست نفوذ و امنیت اطلاعات است که این محبوبیت، به‌دلیل وجود ابزارهای مناسب کاری برای آن‌هاست. این طیف وسیع ابزارها، توانسته است اعتماد کارشناسان این حوزه را به خوبی جلب کند. با گذراندن دوره PWK، که سرفصل‌های آن کاملاً مطابق با سرفصل‌های Offensive Security خواهد بود، می‌توانید به‌صورت عملی با ابزارها آشنایی پیدا کرده و در گام بعدی، به انجام تست نفوذ در دنیای واقعی بپردازید. درحقیقت اگر به‌دنبال کسب توانایی در زمینه شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی هستید، این دوره می‌تواند کاملاً مفید واقع شود.

دوره PWK به‌دلیل پیشرفته بودن در مراحل تست‌نفوذ، می‌تواند گزینه خوبی برای مدیران شبکه و متخصصان امنیتی باشد که می‌خواهند قدمی جدی در حوزه تست نفوذ بردارند. پس تغییرات جدی در روند آموزشی شما می‌تواند با شروع این دوره رقم خورده و ورود شما به دنیای حرفه‌ای تست‌نفوذ آغاز شود.

مزایای آکادمی لیان

سرفصل‌های دوره آموزشی PWK

سرفصل‌های دوره PWK مطابق با سرفصل‌های استاندارد و بین‌المللی این دوره می‌باشد. همان‌طور که بالاتر گفته شد، این دوره یک دوره کاملا عملی‌ست و سرفصل‌های به گونه‌ای تدوین شده‌اند تا شما بصورت عملی با سرفصل‌ها آشنا شوید و در صورت تمایل در آزمون بین‌المللی این دوره شرکت نمایید. همچنین قابل ذکر هست، با توجه به این موضوع که هدف اصلی آکادمی لیان، آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار می‌باشد، امکان تغییر سرفصل‌ها بنا به نظر استاد می‌باشد.

content-photos/50/3744/LRebKTVcyJwhUSzK_2000-2000.jpg

سرفصل‌های دوره آموزشی PWK

سرفصل‌های دوره PWK مطابق با سرفصل‌های استاندارد و بین‌المللی این دوره می‌باشد. همان‌طور که بالاتر گفته شد، این دوره یک دوره کاملا عملی‌ست و سرفصل‌های به گونه‌ای تدوین شده‌اند تا شما بصورت عملی با سرفصل‌ها آشنا شوید و در صورت تمایل در آزمون بین‌المللی این دوره شرکت نمایید. همچنین قابل ذکر هست، با توجه به این موضوع که هدف اصلی آکادمی لیان، آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار می‌باشد، امکان تغییر سرفصل‌ها بنا به نظر استاد می‌باشد.

content-photos/50/3744/LRebKTVcyJwhUSzK_2000-2000.jpg

1.1 About The PWK Course
1.1.1 PWK Course Materials
1.1.2 Access to the Internal VPN Lab Network
1.1.3 The Offensive Security Student Forum
1.1.4 Live Support
1.1.5 OSCP Exam Attempt
1.2 Overall Strategies for Approaching the Course
1.2.1 Welcome and Course Information Emails
1.2.2 Course Materials
1.2.3 Course Exercises
1.2.4 PWK Labs
1.3 Obtaining Support
1.4 About Penetration Testing
1.5 Legal
1.6 The MegaCorpone.com and Sandbox.local Domains
1.7 About the PWK VPN Labs
1.7.1 Lab Warning
1.7.2 Control Panel
1.7.3 Reverts
1.7.4 Client Machines
1.7.5 Kali Virtual Machine
1.7.6 Lab Behavior and Lab Restrictions
1.8 Reporting
1.8.1 Consider the Objective
1.8.2 Consider the Audience
1.8.3 Consider What to Include
1.8.4 Consider the Presentation
1.8.5 The PWK Report
1.8.6 Note Taking
1.9 About the OSCP Exam
1.9.1 Metasploit Usage - Lab vs Exam
1.10 Wrapping Up

2.1 Booting Up Kali Linux
2.2 The Kali Menu
2.3 Kali Documentation
2.3.1 The Kali Linux Official Documentation
2.3.2 The Kali Linux Support Forum
2.3.3 The Kali Linux Tools Site
2.3.4 The Kali Linux Bug Tracker
2.3.5 The Kali Training Site
2.3.6 Exercises
2.4 Finding Your Way Around Kali
2.4.1 The Linux Filesystem
2.4.2 Basic Linux Commands
2.4.3 Finding Files in Kali Linux
2.5 Managing Kali Linux Services
2.5.1 SSH Service
2.5.2 HTTP Service
2.5.3 Exercises
2.6 Searching, Installing, and Removing Tools
2.6.1 apt update
2.6.2 apt upgrade
2.6.3 apt-cache search and apt show
2.6.4 apt install
2.6.5 apt remove –purge
2.6.6 dpkg
2.7 Wrapping Up2.1 Booting Up Kali Linux
2.2 The Kali Menu
2.3 Kali Documentation
2.3.1 The Kali Linux Official Documentation
2.3.2 The Kali Linux Support Forum
2.3.3 The Kali Linux Tools Site
2.3.4 The Kali Linux Bug Tracker
2.3.5 The Kali Training Site
2.3.6 Exercises
2.4 Finding Your Way Around Kali
2.4.1 The Linux Filesystem
2.4.2 Basic Linux Commands
2.4.3 Finding Files in Kali Linux
2.5 Managing Kali Linux Services
2.5.1 SSH Service
2.5.2 HTTP Service
2.5.3 Exercises
2.6 Searching, Installing, and Removing Tools
2.6.1 apt update
2.6.2 apt upgrade
2.6.3 apt-cache search and apt show
2.6.4 apt install
2.6.5 apt remove –purge
2.6.6 dpkg
2.7 Wrapping Up

3.1 The Bash Environment
3.1.1 Environment Variables
3.1.2 Tab Completion
3.1.3 Bash History Tricks
3.2 Piping and Redirection
3.2.1 Redirecting to a New File
3.2.2 Redirecting to an Existing File
3.2.3 Redirecting from a File
3.2.4 Redirecting STDERR
3.2.5 Piping
3.3 Text Searching and Manipulation
3.3.1 grep
3.3.2 sed
3.3.3 cut
3.3.4 awk
3.3.5 Practical Example
3.4 Editing Files from the Command Line
3.4.1 nano
3.4.2 vi
3.5 Comparing Files
3.5.1 comm
3.5.2 diff
3.5.3 vimdiff
3.6 Managing Processes
3.6.1 Backgrounding Processes (bg)
3.6.2 Jobs Control: jobs and fg
3.6.3 Process Control: ps and kill
3.7 File and Command Monitoring
3.7.1 tail
3.7.2 watch
3.8 Downloading Files
3.8.1 wget
3.8.2 curl
3.8.3 axel
3.9 Customizing the Bash Environment
3.9.1 Bash History Customization
3.9.2 Alias
3.9.3 Persistent Bash Customization
3.10 Wrapping Up

4.1 Netcat
4.1.1 Connecting to a TCP/UDP Port
4.1.2 Listening on a TCP/UDP Port
4.1.3 Transferring Files with Netcat
4.1.4 Remote Administration with Netcat
4.2 Socat
4.2.1 Netcat vs Socat
4.2.2 Socat File Transfers
4.2.3 Socat Reverse Shells
4.2.4 Socat Encrypted Bind Shells
4.3 PowerShell and Powercat
4.3.1 PowerShell File Transfers
4.3.2 PowerShell Reverse Shells
4.3.3 PowerShell Bind Shells
4.3.4 Powercat
4.3.5 Powercat File Transfers
4.3.6 Powercat Reverse Shells
4.3.7 Powercat Bind Shells
4.3.8 Powercat Stand-Alone Payloads
4.4 Wireshark
4.4.1 Wireshark Basics
4.4.2 Launching Wireshark
4.4.3 Capture Filters
4.4.4 Display Filters
4.4.5 Following TCP Streams
4.5 Tcpdump
4.5.2 Filtering Traffic
4.5.3 Advanced Header Filtering
4.6 Wrapping Up

5.1 Intro to Bash Scripting
5.2 Variables
5.2.1 Arguments
5.2.2 Reading User Input
5.3 If, Else, Elif Statements
5.4 Boolean Logical Operations
5.5 Loops
5.5.1 For Loops
5.5.2 While Loops
5.6 Functions
5.7 Practical Examples
5.7.1 Practical Bash Usage – Example 1
5.7.2 Practical Bash Usage – Example 2
5.7.3 Practical Bash Usage – Example 3
5.8 Wrapping Up

6.1 Taking Notes
6.2 Website Recon
6.3 Whois Enumeration
6.4 Google Hacking
6.5 Netcraft
6.6 Recon-ng
6.7 Open-Source Code
6.8 Shodan
6.9 Security Headers Scanner
6.10 SSL Server Test
6.11 Pastebin
6.12 User Information Gathering
6.12.1 Email Harvesting
6.12.2 Password Dumps
6.13 Social Media Tools
6.13.2 Site-Specific Tools
6.14 Stack Overflow
6.15 Information Gathering Frameworks
6.15.1 OSINT Framework
6.15.2 Maltego
6.16 Wrapping Up

7.1 DNS Enumeration
7.1.1 Interacting with a DNS Server
7.1.2 Automating Lookups
7.1.3 Forward Lookup Brute Force
7.1.4 Reverse Lookup Brute Force
7.1.5 DNS Zone Transfers
7.1.6 Relevant Tools in Kali Linux
7.2 Port Scanning
7.2.1 TCP / UDP Scanning
7.2.2 Port Scanning with Nmap
7.2.3 Masscan
7.3 SMB Enumeration
7.3.1 Scanning for the NetBIOS Service
7.3.2 Nmap SMB NSE Scripts
7.4 NFS Enumeration
7.4.1 Scanning for NFS Shares
7.4.2 Nmap NFS NSE Scripts
7.5 SMTP Enumeration
7.6 SNMP Enumeration
7.6.1 The SNMP MIB Tree
7.6.2 Scanning for SNMP
7.6.3 Windows SNMP Enumeration Example
7.7 Wrapping Up

8.1 Vulnerability Scanning Overview and Considerations
8.1.1 How Vulnerability Scanners Work
8.1.2 Manual vs. Automated Scanning
8.1.3 Internet Scanning vs Internal Scanning
8.1.4 Authenticated vs Unauthenticated Scanning
8.2 Vulnerability Scanning with Nessus
8.2.1 Installing Nessus
8.2.2 Defining Targets
8.2.3 Configuring Scan Definitions
8.2.4 Unauthenticated Scanning With Nessus
8.2.5 Authenticated Scanning With Nessus
8.2.6 Scanning with Individual Nessus Plugins
8.3 Vulnerability Scanning with Nmap
8.4 Wrapping Up

9.1 Web Application Assessment Methodology
9.2 Web Application Enumeration
9.2.1 Inspecting URLs
9.2.2 Inspecting Page Content
9.2.3 Viewing Response Headers
9.2.4 Inspecting Sitemaps
9.2.5 Locating Administration Consoles
9.3 Web Application Assessment Tools
9.3.2 DIRB
9.3.3 Burp Suite
9.3.4 Nikto
9.4 Exploiting Web-based Vulnerabilities
9.4.1 Exploiting Admin Consoles
9.4.2 Cross-Site Scripting (XSS)
9.4.3 Directory Traversal Vulnerabilities
9.4.4 File Inclusion Vulnerabilities
9.4.5 SQL Injection
9.5 Extra Miles
9.5.1 Exercises
9.6 Wrapping Up

Introduction to Buffer Overflows
10.1 Introduction to the x Architecture
10.1.1 Program Memory
10.1.2 CPU Registers
10.2 Buffer Overflow Walkthrough
10.2.1 Sample Vulnerable Code
10.2.2 Introducing the Immunity Debugger
10.2.3 Navigating Code
10.2.4 Overflowing the Buffer
10.2.5 Exercises
10.3 Wrapping Up

11.1 Discovering the Vulnerability
11.1.1 Fuzzing the HTTP Protocol
11.2 Win Buffer Overflow Exploitation
11.2.1 A Word About DEP, ASLR, and CFG
11.2.2 Replicating the Crash
11.2.3 Controlling EIP
11.2.4 Locating Space for Our Shellcode
11.2.5 Checking for Bad Characters
11.2.6 Redirecting the Execution Flow
11.2.7 Finding a Return Address
11.2.8 Generating Shellcode with Metasploit
11.2.9 Getting a Shell
11.2.10 Improving the Exploit
11.3 Wrapping Up

12.1 About DEP, ASLR, and Canaries
12.2 Replicating the Crash
12.3 Controlling EIP
12.4 Locating Space for Our Shellcode
12.5 Checking for Bad Characters
12.6 Finding a Return Address
12.7 Getting a Shell
12.8 Wrapping Up

13.1 Know Your Target
13.1.1 Passive Client Information Gathering
13.1.2 Active Client Information Gathering
13.2 Leveraging HTML Applications
13.2.1 Exploring HTML Applications
13.2.2 HTA Attack in Action
13.3 Exploiting Microsoft Office
13.3.1 Installing Microsoft Office
13.3.2 Microsoft Word Macro
13.3.3 Object Linking and Embedding
13.3.4 Evading Protected View
13.4 Wrapping Up

14.1 A Word of Caution
14.2 Searching for Exploits
14.2.1 Online Exploit Resources
14.2.2 Offline Exploit Resources
14.3 Putting It All Together
14.4 Wrapping Up

15.1 Fixing Memory Corruption Exploits
15.1.1 Overview and Considerations
15.1.2 Importing and Examining the Exploit
15.1.3 Cross-Compiling Exploit Code
15.1.4 Changing the Socket Information
15.1.5 Changing the Return Address
15.1.6 Changing the Payload
15.1.7 Changing the Overflow Buffer
15.2 Fixing Web Exploits
15.2.1 Considerations and Overview
15.2.2 Selecting the Vulnerability
15.2.3 Changing Connectivity Information
15.2.4 Troubleshooting the “index out of range” Error
15.3 Wrapping Up

16.1 Considerations and Preparations
16.1.1 Dangers of Transferring Attack Tools
16.1.2 Installing Pure-FTPd
16.1.3 The Non-Interactive Shell
16.2 Transferring Files with Windows Hosts
16.2.1 Non-Interactive FTP Download
16.2.2 Windows Downloads Using Scripting Languages
16.2.3 Windows Downloads with exe2hex and PowerShell
16.2.4 Windows Uploads Using Windows Scripting Languages
16.2.5 Uploading Files with TFTP
16.3 Wrapping Up

17.1 What is Antivirus Software
17.2 Methods of Detecting Malicious Code
17.2.1 Signature-Based Detection
17.2.2 Heuristic and Behavioral-Based Detection
17.3 Bypassing Antivirus Detection
17.3.1 On-Disk Evasion
17.3.2 In-Memory Evasion
17.3.3 AV Evasion: Practical Example

18.1 Information Gathering
18.1.1 Manual Enumeration
18.1.2 Automated Enumeration
18.2 Windows Privilege Escalation Examples
18.2.1 Understanding Windows Privileges and Integrity Levels
18.2.2 Introduction to User Account Control (UAC)
18.2.3 User Account Control (UAC) Bypass: fodhelper.exe Case Study
18.2.4 Insecure File Permissions: Serviio Case Study
18.2.5 Leveraging Unquoted Service Paths
18.2.6 Windows Kernel Vulnerabilities: USBPcap Case Study
18.3 Linux Privilege Escalation Examples
18.3.1 Understanding Linux Privileges
18.3.2 Insecure File Permissions: Cron Case Study
18.3.3 Insecure File Permissions: /etc/passwd Case Study
18.3.4 Kernel Vulnerabilities: CVE-7-2 Case Study
18.4 Wrapping Up

19.1 Wordlists
19.1.1 Standard Wordlists
19.2 Brute Force Wordlists
19.3 Common Network Service Attack Methods
19.3.1 HTTP htaccess Attack with Medusa
19.3.2 Remote Desktop Protocol Attack with Crowbar
19.3.3 SSH Attack with THC-Hydra
19.3.4 HTTP POST Attack with THC-Hydra
19.4 Leveraging Password Hashes
19.4.1 Retrieving Password Hashes
19.4.2 Passing the Hash in Windows
19.4.3 Password Cracking
19.5 Wrapping Up

20.1 Port Forwarding
20.1.1 RINETD
20.2 SSH Tunneling
20.2.1 SSH Local Port Forwarding
20.2.2 SSH Remote Port Forwarding
20.2.3 SSH Dynamic Port Forwarding
20.3 PLINK.exe
20.4 NETSH
20.5 HTTPTunnel-ing Through Deep Packet Inspection
20.6 Wrapping Up

21.1 Active Directory Theory
21.2 Active Directory Enumeration
21.2.1 Traditional Approach
21.2.2 A Modern Approach
21.2.3 Resolving Nested Groups
21.2.4 Currently Logged on Users
21.2.5 Enumeration Through Service Principal Names
21.3 Active Directory Authentication
21.3.1 NTLM Authentication
21.3.2 Kerberos Authentication
21.3.3 Cached Credential Storage and Retrieval
21.3.4 Service Account Attacks
21.3.5 Low and Slow Password Guessing
21.4 Active Directory Lateral Movement
21.4.1 Pass the Hash
21.4.2 Overpass the Hash
21.4.3 Pass the Ticket
21.4.4 Distributed Component Object Model
21.5 Active Directory Persistence
21.5.1 Golden Tickets
21.5.2 Domain Controller Synchronization
21.6 Wrapping Up

22.1 Metasploit User Interfaces and Setup
22.1.1 Getting Familiar with MSF Syntax
22.1.2 Metasploit Database Access
22.1.3 Auxiliary Modules
22.2 Exploit Modules
22.2.1 SyncBreeze Enterprise
22.3 Metasploit Payloads
22.3.1 Staged vs Non-Staged Payloads
22.3.2 Meterpreter Payloads
22.3.3 Experimenting with Meterpreter
22.3.4 Executable Payloads
22.3.5 Metasploit Exploit Multi Handler
22.3.6 Client-Side Attacks
22.3.7 Advanced Features and Transports
22.4 Building Our Own MSF Module
22.5 Post-Exploitation with Metasploit
22.5.1 Core Post-Exploitation Features
22.5.2 Migrating Processes
22.5.3 Post-Exploitation Modules
22.5.4 Pivoting with the Metasploit Framework
22.6 Metasploit Automation
22.7 Wrapping Up

23.1 Installation, Setup, and Usage
23.1.1 PowerShell Empire Syntax
23.1.2 Listeners and Stagers
23.1.3 The Empire Agent
23.2 PowerShell Modules
23.2.1 Situational Awareness
23.2.2 Credentials and Privilege Escalation
23.2.3 Lateral Movement
23.3 Switching Between Empire and Metasploit
23.4 Wrapping Up

24.1 Public Network Enumeration
24.2 Targeting the Web Application
24.2.1 Web Application Enumeration
24.2.2 SQL Injection Exploitation
24.2.3 Cracking the Password
24.2.4 Enumerating the Admin Interface
24.2.5 Obtaining a Shell
24.2.6 Post-Exploitation Enumeration
24.2.7 Creating a Stable Pivot Point
24.3 Targeting the Database
24.3.1 Enumeration
24.3.2 Attempting to Exploit the Database
24.4 Deeper Enumeration of the Web Application Server
24.4.1 More Thorough Post Exploitation
24.4.2 Privilege Escalation
24.4.3 Searching for DB Credentials
24.5 Targeting the Database Again
24.5.1 Exploitation
24.5.2 Post-Exploitation Enumeration
24.5.3 Creating a Stable Reverse Tunnel
24.6 Targeting Poultry
24.6.2 Enumeration
24.6.3 Exploitation (Or Just Logging In)
24.6.4 Post-Exploitation Enumeration
24.6.5 Unquoted Search Path Exploitation
24.6.6 Post-Exploitation Enumeration
24.7 Internal Network Enumeration
24.7.1 Reviewing the Results
24.8 Targeting the Jenkins Server
24.8.1 Application Enumeration
24.8.2 Exploiting Jenkins
24.8.3 Post Exploitation Enumeration
24.8.4 Privilege Escalation
24.8.5 Post Exploitation Enumeration
24.9 Targeting the Domain Controller
24.9.1 Exploiting the Domain Controller
24.10 Wrapping Up

25.1 Real Life Simulations
25.2 Machine Dependencies
25.3 Cloned Lab Machines
25.4 Unlocking Networks
25.5 Routing
25.6 Machine Ordering & Attack Vectors
25.7 Firewall / Routers / NAT
25.8 Passwords

برای شروع این دوره ابتدا داشتن آشنایی با مباحث کلی و همچنین گذراندن دوره‌های پیشنیاز زیر، از سوی Offensive Security به شما توصیه می‌شود:

 • آشنایی با مفاهیم پایه‌ای شبکه مانند TCP/IP
 • آشنایی با لینوکس (ویندوز نیز پیشنهاد می‌شود)
 • آشنایی با زبان‌های اسکریپت‌نویسی مانند Bash یا پایتون
 • استفاده از تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • نوشتن اسکریپت‌ها و ابزارهای اساسی به‌منظور کمک به فرایند تست‌نفوذ
 • انجام حملات به دو صورت از راه دور و یا محلی
 • شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های XSS، SQL Injection و دیگر آسیب‌پذیری‌های برنامه‌های تحت‌وب
 • به‌کارگیری تکنیک‌های جدید به‌منظور دور زدن فایروال‌ها
 • کارشناسان و افراد متخصص در حوزه تست‌نفوذ
 • متخصصان و کارشناسان امنیت اطلاعات
 • مدیران شبکه
 • دانشجویان و علاقمندن به حوزه تست نفوذ
 • و دیگر متخصصان حوزه فناوری اطلاعات